FORGOT YOUR DETAILS?

Nejčastější dotazy z drogové legislativy

1. Když mě chytne policie a najde u mě drogy (např. pervitin), které mám pro vlastní potřebu a injekční stříkačky, co se mi může stát?

Držení drogy v malém množství je posuzováno jako přestupek (§ 30 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb.), kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. V případě, že se jedná o množství větší než malé, je to trestný čin podle § 284 trestního zákoníku. Drogu vám policie samozřejmě zabaví. Injekční stříkačky by vám zabavit neměli, obzvláště pokud jste klientem některého z výměnných programů v nízkoprahových zařízeních (kontaktní centrum, terénní program).

2. Co se stane, když budu mít u sebe jednoho jointa a policie ho u mě najde?

Pokud u sebe máte cigaretu obsahující marihuanu, tedy látku s obsahem THC vyšším než 0,3%, jedná se o přestupek (§ 30 písm. j) zák. č 200/90 Sb.. Policista na místě může uložit blokovou pokutu nebo postoupí do správního řízení, kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. Cigaretu odejme (§ 34 zák. č. 273/2008 Sb.)

3. Když si pěstuju konopí pro vlastní potřebu, co se mi může stát, když se na to přijde?

Pěstování konopí je posuzováno podle § 285 trestního zákoníku (není posuzováno jako držení drogy, kde by se v případě malého množství drogy jednalo pouze o přestupek, a v ostatních případech o trestný čin podle § 284, kde je nižší trestní sazba než u § 283). Jak to bude policie řešit, záleží na mnoha okolnostech, zejména na množství vypěstovaného konopí, na obsahu účinné látky THC v rostlinách, zda je konopí pěstováno za využití speciálních postupů doma nebo zda je venku a na dalších faktorech. Soudy neakceptují skutečnost, že si obvykle pěstitel zasadí tolik rostlin, aby mu poskytly množství drogy na celý rok dopředu do další sklizně – nepovažují toto množství za malé množství drogy určené pro vlastní spotřebu a při větším počtu rostlin bývá podezření na to, že konopí dotyčný pěstuje z důvodu dalšího prodeje.

V těchto případech sice obvykle hrozí podmíněné tresty, pokud se neprokáže další nakládání s drogou (předání, prodej), případně se dá využít alternativní řešení, není běžné, že by se udělovaly nepodmíněné tresty odnětí svobody. Nicméně situace se přesto v tomto případě nedá podceňovat a mít za to, že se nemůže nic stát, protože „přece trávu kouří každý a pěstuje ji kde kdo“ a že by se policie a soudy měli zabývat něčím jiným – teď se zrovna zabývají touto kauzou a nedá se čekat, že to ze sympatií k vám shodí ze stolu.

4. Kamarád bere drogy a krade, aby na ně měl. Co když se přijde na to, že to vím? Mám to hlásit?

Pravděpodobně myslíte oznamovací povinnost podle § 368 trestního zákoníku – Neoznámení trestného činu. Ta se vztahuje na situace, kdy se hodnověrným způsobem dozvíte o tom, že došlo ke spáchání některých trestných činů, které jsou přesně vymezeny. Krádeže v malém rozsahu se to netýká. Oznamovací povinnost znamená, že musíte trestný čin oznámit bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud tak neučiníte, můžete být potrestán odnětím svobody až na tři léta. Další paragraf - § 367 trestního zákona - Nepřekažení trestného činu - se týká trestných činů, které jsou zrovna páchány nebo které se připravují. Kromě trestných činů velezrady, vraždy, apod. se tento paragraf týká vyjmenovaných trestných činů, krádeže (§ 205 odst. 5 – nejedná se o drobné krádeže) a

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 283. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Pokud čin nepřekazíte, můžete být potrestán odnětím svobody až na tři léta. Co se týče krádeží, tak se § 367 vztahuje pouze na "škody velkého rozsahu“, tj. škoda dosahující nejméně 5 milionů Kč. Na držení drogy v množství větším než malém, tj. § 284, se povinnost překazit tento trestný čin také nevztahuje. Nepřekažení trestného činu se vztahuje na ustanovení § 283 - tedy neoprávněné výroby, dovozu, vývozu, průvozu, nabídky, zprostředkování, prodeje, přechovávání pro jiného omamných a psychotropních látek, výrobků obsahujících omamné a psychotropní látky, prekursory nebo jed a obdobných jednání, a to bez ohledu na množství takové látky. Ust. § 286 se týká především přechovávání předmětů k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (např. vybavení varny pervitinu). Rozdíl mezi paragrafy 367 a 368 je v tom, že § 368 - Neoznámení trestného činu - se týká skutků, které se již staly, kdežto § 367 - Nepřekažení trestného činu - se týká skutků, které se právě dějí nebo které jsou teprve připravovány. Pro oba trestné činy však platí, že kdo nepřekazí či neoznámí některý z okruhů trestných činů vymezených zákonem, není trestán, nemohl-li takto učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

5. Koupil jsem dvě tablety extáze a jedu na festival na Slovensko, kde bych si je chtěl vzít. Když je u mě najdou, co se mi stane?

Tato věc je bohužel posuzována jinak než jako samotné držení drogy. Pokud by tablety u vás našli v ČR nikoli při přechodu přes hranice, tak by se jednalo pouze o přestupek, kde by vám hrozila peněžitá pokuta. Ovšem v případě, že drogu převážíte, je to posuzováno jako trestný čin podle § 283 trestního Ovšem v zákonech uváděné trestní sazby, jak v ČR, tak na Slovensku, ještě nutně nemusí znamenat nepodmíněný trest odnětí svobody (tj. vězení), ale i podmíněný trest s odkladem na zkušební dobu (podmínka), což by byla asi nejpravděpodobnější varianta trestu v tomto případě.

6. Kouřili jsme s kamarádem, kterému je šestnáct, v parku trávu a chytla nás policie. Mě je osmnáct. Co mi hrozí?

Záleží na okolnostech, při kterých vás chytli. Ovšem je pravděpodobné, že to bude posuzováno jako předání drogy a to osobě mladší 18 let, takže by se na to vztahoval § 283 trestního zákona, odstavec 1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, ovšem v tomto případě by se jednalo o trestní sazbu podle odstavce (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let. Což tedy není úplně legrace na to, jak takový večírek v parku může vypadat na první pohled nevinně. Nicméně, tato trestní sazba ještě neznamená, že by člověk musel jít hned do vězení, takováto situace by se pravděpodobně řešila podmíněným trestem, případně by bylo vzhledem k vašemu věku využito některé z dalších alternativních řešení.

7. Pěstuji si doma konopí, z nějž následně budu vyrábět návykovou látku marihuana pro léčebné účely.

Konopí lze pěstovat i doma, ale pouze do obsahu THC 0,3%, což je uvedeno v zákoně č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a jedná se o tzv. technické konopí. Pokud z něj následně budu vyrábět drogu marihuana, nejedná se zcela jistě o tzv. technické konopí s obsahem účinné látky THC do 0,3% a tudíž se jedná buď o přestupek podle § 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, přičemž za malé množství se považuje rozsah do pěti rostlin. Šest a více rostlin pěstovaných s obsahem THC vyšším než 0,3% je považováno za trestný čin podle § 285 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. A to platí pro jakékoliv pěstování, tedy i pro léčebné účely, pokud nejsem držitelem udělené licence Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výroba návykové látky je trestným činem podle § 283 tr. zákoníku, bez ohledu na množství vyráběné drogy.

8. Můžu si pěstovat konopí pro vlastní potřebu s vyšším obsahem THC než 0,3%?

Ne, zákony ČR neumožňují pěstování konopí s obsahem vyšším než 0,3 THC, podrobněji předchozí otázka.

9. Co dělá Policie ČR se zabavenými drogami a lze je použít pro léčebné účely?

Zabavené návykové látky Policií ČR jsou likvidovány prostřednictvím odborné firmy, která se touto problematikou zabývá, samozřejmě na základě příslušného právního titulu (rozhodnutí soudu, státního zástupce či za využití některých oprávnění podle zákona o Policii ČR). Léčebné využití zabavených návykových látek není možné (nepovoluje to zákon) a mimo jiné zabavené návykové látky velmi často obsahují příměsi zdraví škodlivé a v případě např. marihuany stopy plísní a stopy dalších chemikálií, užívaných pro zdárnější průběh nelegálního pěstění.

10. Jsme na večírku a kamarád si zapálil jednu cigaretu marihuany a poslal ji dokola mezi ostatní. Je to protiprávní?

Pokud si kamarád zapálí a nejen na večírku jednu cigaretu (jointa) marihuany, dopouští se přestupku podle § 30 odst. 1. písm. j), zák. č. 200/1990 Sb., přičemž samotná aplikace není protiprávní, ale držení nelegální návykové látky, mezi které marihuana patří, je vždy protiprávní. Pokud ji pošle dokola, to znamená sdílí tuto cigaretu, jedná se o trestný čin podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (jinak jinému opatří) a to bez ohlednu na množství návykové látky.

11. Jaká je nejčastěji užívaná (zneužívaná) návyková látka?

Nejčastěji užívanou (zneužívanou) návykovou látkou v ČR je alkohol a cigarety, které jsou upraveny zákonem č. 379/2005 Sb. a tento zákon zejména postihuje prodej a podání osobě mladší 18. let. Pokud se jedná o nejčastější návykové látky v ČR, které jsou na seznamu zakázaných látek (Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.), tak se jedná o marihuanu a pervitin (metamfetamin) a extáze (amfetamin).

12. Jaká je první pomoc při předávkování?

Máte-li podezření na to, že pacientův zhoršený zdravotní stav souvisí s užíváním drog či léků, volejte záchranku. Pokud pacient upadne do bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy.

Předávkování léky: pokud dotyčný snědl velké množství léků a je ještě při vědomí, samozřejmě volejte záchrannou službu. Poté vyvolejte u pacienta zvracení. Do půllitru vlažné vody zamíchejte lžíci soli a nechte nápoj pacienta celý vypít. Pozor, nikdy neužívejte u dětí, u osob s poruchou vědomí a v případě, že pacient spolkl čisticí prostředky, benzín, louh, kyselinu a při otravách organickými rozpouštědly. Pokud voláte záchrannou službu, je vhodnější s pomocí počkat na příjezd profesionálů. (citace z www.ordinace.cz).

13. Můžu vlastně legálně užívat (zneužívat) návykové látky?

Užívání (samotná aplikace „kouření, šňupání, nitrožilní aplikace, vdechování“ a další) návykových látek není v ČR protiprávní, což vlastně znamená, že se svým tělem si můžu dělat téměř, co chci. Trestné v ČR podle platných zákonů je držení návykové látky a to buď malé množství pro vlastní potřebu, kdy se jedná o přestupek podle § 30 odst. 1 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích a v množství větším než malém trestný čin podle § 284 tr. zákoníku. Z podstaty a logiky věci tedy vyplývá, že se vylučuje aplikace bez držení návykové látky.

14. Kolik u sebe můžu mít sušiny marihuany, případně jiných látek?

Jakékoliv nakládání a přechovávání návykové látky, která je na seznamu zakázaných návykových látek (Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) je protiprávní a to buď jako přestupek, nebo trestný čin, podle množství látky. Držení drogy v malém množství je posuzováno jako přestupek (§ 30 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb.), kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. V případě, že se jedná o množství větší než malé, je to trestný čin podle § 285 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V případě sušiny marihuany se za přestupek považuje množství do 0,3 g a za trestný čin množství větší než 0,3 g, přičemž vycházíme z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 15 Tdo 1003/2012.

15. Pěstuji doma kaktusy, není to nelegální, protože jsem slyšel, že obsahují psychotropní látku meskalin?

Pěstování kaktusů není protizákonné, pokud majitel nebude z nich získávat psychotropní látku meskalin. Je třeba si uvědomit, že uvedená psychotropní látka není obsažena ve všech kaktusech, zejména v těch, které jsou pěstovány v tuzemsku. Faktem však je to, že meskalin je na seznamu návykových látek, vydaný Nařízením vlády č. 463/2013 Sb.

16. Řídím auto a kamarád si vedle mě zapálí marihuanu. I když nekouřím, můžu mít pozitivní test při kontrole na návykové látky?

Ano, pozitivní orientační test v případě kontroly nelze vyloučit, zejména pokud sdílíte uzavřený prostor, zejména v autě. Je zcela na Vás, jako řidiči, abyste vyzval posádku, aby se vyvarovala jakéhokoliv jednání, které by pro Vás měly případný negativní následek. Orientační slinný nebo test potu, který provádí při silniční kontrole Policie ČR je v případě pozitivního výsledku následován odběrem krve a moči na zjištění možného ovlivnění pro řízení motorových vozidel a tento test je rozhodující pro určení viny nebo neviny. V každém případě pozitivní ovlivnění nelze vyloučit, neboť vdechování kouře z marihuany z úst do úst je častou praktikou mezi uživateli.

17. Co je ten flashback? Může být z kouření marihuany?

Flashback je psychický stav po déletrvající drogové abstinenci, kdy jedinec zažije takzvaný zpětný záblesk, prožitek z minulosti a jsou vyvolány zejména po užití návykových látek, zejména halucinogenů. I z kouření marihuany jsou popsány případy takzvaných flashbacků.

18. Řídím auto a dostanu flashback, budu pozitivní na testy?

Flashback je psychický stav po déletrvající abstinenci na návykových látkách a neovlivňuje orientační testy na návykové látky. V případě, že jsem požil nebo užil návykovou látku před jízdou, tak je pochopitelné, že testy budou pozitivní.

19. Kamarád pěstuje konopí, vyrábí marihuanu, ale neprodává ji. Kamarád ji daruje ostatním známým a nic za to nechce. Bude trestán i za to darování? A co hrozí mě, když jsem o tom věděl, ale neřekl jsem to Policii.

Pokud kamarád pěstuje konopí s obsahem THC vyšším než 0,3%, dopouští se přestupku v případě malého množství do pěti kytek (§ 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb. a v případě množství většího než malého trestného činu (§ 285 tr. zákoníku). Následná sklizeň a sušení za považuje za výrobu drogy a je trestné podle § 283 tr. zákoníku. Pokud však marihuanu daruje další osobě, jedná se o trestný čin podle § 283 (jinak jinému opatří) tr. zákoníku, bez ohledu na množství návykové látky, to znamená, že stačí darovat jednu cigaretu marihuany a jedná se o trestný čin. Pokud jste se o tom dozvěděl a neoznámil to Policii, můžu být potrestán podle § 367 (nepřekažení trestného činu) tr. zákoníku odnětím svobody až na tři roky.

20. Kamarád mě poprosil, abych se mu staral o kytky konopí, když je nemocný. Věděl jsem, že je to konopí. Hrozí mi něco i přesto, že to patří kamarádovi, který si to pěstuje pro sebe?

Pokud kamarád pěstuje konopí pro vlastní potřebu s obsahem THC vyšším než 0,3%, dopouští se přestupku v případě malého množství do pěti kytek (§ 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb. a v případě množství většího než malého trestného činu (§ 285 tr. zákoníku). V tomto případě, pokud se mu budete buď během nemoci nebo kdykoliv jindy starat o kytky konopí s obsahem vyšším než 0,3% THC, se Vy dopouštíte v případě malého množství (§ 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb. a v případě množství většího než malého trestného činu podle dalších okolností, ale pravděpodobně podle § 283 tr. zákoníku (jinak jinému opatří).

21. Na oslavu svých 18. narozenin jsem upekl koláče s marihuanou. Koláče jsem pak na oslavě rozdával kamarádům, kteří o tom nevěděli. Jednoho z nich pak odvezli do nemocnice, kde ležel 2 týdny. Co mi hrozí?

V případě upečením koláče, pokud jsem do něj přidal omamnou a psychotropní látku se jedná o trestný čin podle § 283 (jinak jinému opatří) tr. zákoníku a pokud jednoho z nich odvezou do nemocnice, kde se léčil dva týdny ještě trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku č. 40/2009 Sb..

22. Bratr mě poprosil, abych převezl do Německa balíček s marihuanou pro našeho příbuzného. Můj nápad to nebyl, ale bratrovi jsem vyhověl. Hrozí mi něco, když to byl bratrův nápad a mě chytnou na letišti v Německu s tím balíčkem?

Tato věc je bohužel posuzována jinak než jako samotné držení drogy. Pokud by marihuanu u vás našli v ČR nikoli při přechodu přes hranice, tak by se jednalo buď o přestupek (malé množství), kde by vám hrozila peněžitá pokuta, anebo trestný čin (množství větší než malé). Ovšem v případě, že drogu převážíte, je to posuzováno jako trestný čin podle § 283 trestního zákoníku - pokud vás chytnou již na české straně, případný soud by probíhal v ČR.

23. Kde se dají získat spolehlivá, pravdivá a aktuální data o drogách v ČR, v Evropě a ve světě?

Nejvíce pravdivých informací získáte z odborných knih a na Internetových stránkách renomovaných subjektů, které se zabývají drogovou problematikou, např. Národní protidrogová centrála SKPV PČR, Centrum Adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze, Státní zdravotní ústav, SANANIM, drogy-info.cz, SÚKL – státní ústav pro kontrolu léčiv, Drop In a podobně.

24. Mohu získávat pryskyřici a vyrábět masti z technického konopí?

V případě, že si vyrábím masti z technického konopí (s obsahem do 0,3% THC), lze tuto činnost praktikovat pro vlastní potřebu. Pokud však budu tyto masti dále distribuovat, patří tato aktivita do schvalovacího procesu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a tudíž není povolena volným způsobem. Je třeba si rovněž uvědomit, že i v případě tzv. technického konopí zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách omezuje toto pěstování bez oznámení na plochu do 100 m2 (§ 29zák. č. 167/1998 Sb.).

25. Našel jsem něco, o čem si myslím, že je droga. Co s tím mám dělat?

V žádném případě nezkoušet testovat vlastními silami, zejména chutnáním (jak je mylně uváděno v některých detektivních seriálech nebo filmech) a zavolat Policii ČR na linku 158 a oznámit nález této látky. Policie pak sama zajistí bezpečné uskladnění, testování a následnou likvidací nalezené látky. Stejně postupuji i při nálezu použitých injekčních stříkaček a podobného biologického materiálu, kdy vyrozumím na lince 156 Městskou Policii. Strážníci Městské Policie jsou proškoleni ve sběru tohoto materiálu a zajistí bezpečnou likvidaci.

26. Je možné podat policii informace a nebýt přitom v postavení svědka, zkrátka anonymně, bez nutnosti figurovat v případném řízení?

Ano, je možné jakékoliv protiprávní jednání oznámit anonymně na linku 158 nebo 156. Je tím dán podnět policii k prošetření, zda se stal přestupek nebo trestný čin. Je třeba si však uvědomit, že anonymně lze podat oznámení nebo uvést jakékoliv skutečnosti, které pomohou policii při vyšetřování. Toto anonymní svědectví však nemůže být bráno jako důkaz v trestním řízení. To znamená, že svědectví nepovede k odsouzení případných pachatelů. V trestním řízení existuje možnost podle § 55 odst. 2 tr. řádu, aby totožnost osoby, která svědčí, nebo osoby jemu blízké, které hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, byla skryta.

27. Slyšel jsem, že marihuana na černém trhu obsahuje spoustu patogenů v důsledku hnojiv a indoor technologické chemie?

Ano, to je pravda, že v případě nelegálního pěstění konopí za účelem výroby marihuany, při jejich hnojení používají chemické přípravky pro zdárnější růst rostlin, které obsahují jejich stopy.

28. Jsem učitelka a mám podezření, že má dítě při odpoledním vyučování v tašce láhev alkoholu. Můžu mu jí sebrat nebo tím naruším jeho práva?

Ano, v případě, že se láhev nenachází skryta v osobních věcech studenta. Učitel nemůže prohledávat osobní věcí dětí, byť je zde podezření na možnost, že by žák u sebe láhev alkoholu měl. Vyzvu jej tedy k vydání alkoholu.

 

TOP

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít